sclerotic bone lesions

  • Osteopoikilosis
    Shuzhong Liu, Xi Zhou, An Song, Zhen Huo, Yong Liu, Yipeng Wang