osteopoikilosis

  • Osteopoikilosis
    Shuzhong Liu, Xi Zhou, An Song, Zhen Huo, Yong Liu, Yipeng Wang
  • Islands of bone within bone
    Rimesh Pal, Pinaki Dutta, Sanjay K Bhadada, Tukaram Bolla, Anil Bhansali