chronic renal failure

  • Calcific uraemic arteriolopathy
    Nobuya Abe, Takashi Kudo, Satoshi Jodo
  • New COL4A5 mutation in IgA nephropathy
    Zhenjian Xu, Junzhe Chen, Wenjuan Yu, Xiaomei Li, Baojuan Lin, Deyuan Lai, Anping Xu, Ying Tang